• AD: 本站为第三方谷歌浏览器插件推荐网站,非Google Chrome官方网站。(我们不是采集型网站,而是费时费力的人工筛选推荐Chrome中好用的插件)

谷歌浏览器插件Chrome Audio Capture 录制当前网页上播放的任何音频

效率工具 chrome插件网 扫描二维码分享
需要远程代安装联系Q:572122102(注明:付费安装)

Chrome Audio Capture
Chrome Audio Capture
Chrome Audio Capture
Chrome Audio Capture

Chrome Audio Capture是一个方便用户给网页音频录音的插件,可以同时录制多个网页。录制后可以保存为mp3或wav文件。

Chrome Audio Capture v1.1.2

上次更新日期:2021年9月13日