• AD: 本站为第三方谷歌浏览器插件推荐网站,非Google Chrome官方网站。(我们不是采集型网站,而是费时费力的人工筛选推荐Chrome中好用的插件)

谷歌浏览器插件SheinImporter 更方便的导入产品到SheinImporter

效率工具 chrome插件网 扫描二维码分享
需要远程代安装联系Q:572122102(注明:付费安装)

Sheinimporter
Sheinimporter
Sheinimporter

Sheinimporter

SheinImporter 是一款方便在SHEIN上导入产品的插件,你是否因为浪费宝贵的时间在Shopify上手动复制粘贴数百种产品的详细信息而疲惫不堪,可以试试SheinImporter。

支持 Shein, Prettylittlething, Emmacloth, ModeShe,Lazada,Kohls,TomTop

SheinImporter v1.1.8.0

上次更新日期:2022年10月30日